Politieke structuur

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt beheerd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die voor een mandaat van zes jaar door de Gemeenteraad wordt verkozen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest onder zijn leden een Voorzitter en richt een Vast Bureau en één of meerdere Bijzondere comités op. Het OCMW van Sint-Agatha-Berchem telt vijf bijzondere comités: het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het Comité voor Socioprofessionele Inschakeling, het Bijzonder Comité van de Bejaarde Persoon en de Dienst Hulp aan huis en, sinds kort, het Bijzonder Comité voor het Jonge Kind.

Het dagelijks beheer van het OCMW wordt gevoerd door het bestuur, overeenkomstig het beleid dat door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd vastgesteld.

De 11 raadsleden van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zijn :

De heer J.-F. Culot, Voorzitter en de leden A. Beeckman,, C. Cackebeke,  A. Deschryvere, C. Hendrick , P. Issenghe, A. Jouglaf, H. Limborg, V. Nollet , D. Vander Mynsbrugge, en A. Yasar.

Conseil 1

De Voorzitter

De Voorzitter van de OCMW-Raad wordt bij geheime stemming verkozen door en onder de leden van de raad. Hij is eveneens voorzitter van het Vast Bureau en van de bijzondere comités.
De Voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Hij bepaalt de agenda van de Raad, roept de vergadering bijeen en zit deze vervolgens voor. Hij is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. De Voorzitter vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. In dringende gevallen beslist hij over het toekennen van hulp.

Het Vast Bureau

Het Vast bureau bestaat uit de Voorzitter en drie Leden die verkozen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW en heeft een belangrijke adviserende rol ten aanzien van de OCMW-Raad. Belangrijke dossiers worden vooraf door het Vast Bureau behandeld.

Het Vast Bureau wordt samengesteld uit J.-F. Culot, Voorzitter van het OCMW en de leden C. Cackebeke, A. Deschryvere en C. Hendricx.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst bestaat uit de Voorzitter en drie Leden die verkozen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst is bevoegd voor alle beslissingen in verband met: de algemene maatschappelijke dienstverlening; het recht op maatschappelijke integratie (leefloon); de terugvordering van financiële hulpverlening en wettelijke hypotheken met betrekking tot financiële hulpverlening; de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen; de tewerkstellingsinitiatieven of de trajectwerking; het vaststellen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening; en de doorverwijzing van personen naar andere instellingen of rusthuizen.

Het Comité houdt rekening met de elementen van het verslag dat door een maatschappelijk werker wordt opgesteld en controleert of de wettelijke voorwaarden vervuld zijn.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt samengesteld uit J-F Culot, Voorzitter, en de leden A. Jouglaf, H. Limborg, P. Issenghe. De vervangers zijn C. Cackebeke, A. Deschryvere en A. Yasar.

De departementsdirecteur en de coördinatoren van de sociale dienst wonen eveneens de vergaderingen bij.

Het Bijzonder Comité voor Socioprofessionele Inschakeling

Het Bijzonder Comité voor Socioprofessionele Inschakeling bestaat uit de Voorzitter en drie Leden die verkozen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het Bijzonder Comité voor Socioprofessionele Inschakeling is bevoegd voor alle beslissingen in verband met: het bestuderen van de oriëntaties die dienen gegeven te worden aan de politiek gevolg i.v.m. de socio professionele inschakeling van het centrum, rekening houdend met de diverse federale en gewestelijke programma’s en doet in dit verband voorstellen aan de raad voor maatschappelijk welzijn ; het nemen van beslissingen betreffende de dossiers voor individuele hulpverlening en socio-professionele inschakeling en verwijst deze naar het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voor wat betreft de eventuele repercussies betreffende individuele hulpverlening.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt samengesteld uit J-F Culot, Voorzitter, en de leden André Beeckman, Henri Limborg en Arzu Yasar.

De departementsdirecteur en de ISP-coördinator wonen eveneens de vergaderingen bij.

Het Bijzonder Comité van de Bejaarde Persoon en de Dienst Hulp aan Huis

Het Bijzonder Comité van de Bejaarde Persoon en de Dienst Hulp aan Huis bestaat uit de Voorzitter en drie Leden die verkozen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Het Bijzonder Comité van de Bejaarde Persoon en de Dienst Hulp aan Huis is bevoegd voor alle beslissingen in verband met: het beslissen over de toelating van de kostgangers in het Rusthuis en het garanderen aan deze laatsten dat hun verblijfsomstandigheden zullen beantwoorden aan de geest van artikel 1 van de wet op de OCMW’S; het organiseren van activiteiten met als doel de rusthuizen socialer te maken; het coördineren van de nevenactiviteiten zoals de opendeurdagen, de jaarlijkse ontmoetingen van de Raad en de kostgangers, …; het invoeren van reglementen met name aangaande de medische en kinesitherapeutische zorgen, de diëtetiek, …; het beslissen, na advies van de Raad, over het algemeen en financieel beleid van het Rusthuis (het Comité moet bijgevolg de boekhoudkundige gegevens analyseren) ; het vaststellen, na advies van de Raad, van de individuele bijdrage van de kostganger in de kosten en van de bijdrage van de voedselplichtige; het geven van advies aan het Vast Bureau en aan de Raad met betrekking tot het beleid van het personeel van het Rusthuis; het formuleren van een advies wat betreft het beheer van het Rusthuis : aankopen, werken, problemen in verband met kostgangers, het bedrag van toelagen verleend als zakgeld; de beslissingen nemen die nodig zijn voor het beheer van de dienst voor hulp aan huis.

Het Bijzonder Comité van de Bejaarde Persoon en de Dienst Hulp aan Huis wordt samengesteld uit J-F Culot, Voorzitter, en de leden D. Vander Mynsbrugge en A. Jouglaf.

De directrice van het Rusthuis en de coördinator van de dienst Hulp aan Huis wonen eveneens de vergaderingen bij.

Het Bijzonder Comité van het Jonge kind

Het Bijzonder Comité van het Jonge kind wordt samengesteld uit J-F Culot, Voorzitter, en de leden C. Cackebeke, H. Limborg, A.Yasar.