Missie en waard

CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR

Een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een autonome openbare instelling waarvan de werking geregeld wordt door de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976.

Artikel 1 van deze wet verwoordt de opdracht van een OCMW als volgt :

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.
Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren”.

Elk OCMW moet deze opdracht zelf invullen, afhankelijk van de individuele of collectieve behoeften in de gemeente.

Opdat iedere Berchemnaar een menswaardig leven zou kunnen leiden en zich zou kunnen integreren in de maatschappij, willen wij, als OCMW van Sint-Agatha-Berchem, de sociale basisrechten van elke burger waarborgen.

Deze rechten omvatten ondermeer het recht op een behoorlijke huisvesting, op gezondheidszorg en op voldoende financiële middelen.

Om dit te kunnen garanderen, heeft ons OCMW als doel om, binnen het wettelijk kader, een hulp-, dienst- en zorgverlening op maat te organiseren ten behoeve van alle Berchemnaren en hulpvragenden en dit met bijzondere aandacht voor kansarmen, gezinnen  en senioren. Het betreft zowel preventie als materiële (thuis-) bijstand of dienstverlening van sociale, psychosociale, socio-professionele, medische en financiële aard als doorverwijzing.

Ons OCMW wil een oplossing bieden aan de reële plaatselijke sociale noden en wil zich inzetten voor het behoud van een kwalitatieve en duurzaame autonomie van iedere Berchemnaar.