Persbericht : Resultaten 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem: verbetering ten opzichte van de prognoses

11 October 2016

Het resultaat van het dienstjaar 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem bedraagt 569.744,42 EUR. Dit betekent een positieve rekening ten opzichte van hetgeen werd voorzien, en een lagere tussenkomst van de gemeente in de begroting dan vooraf werd verwacht. Om die reden zal de gemeentelijke dotatie aan het OCMW voor het dienstjaar 2016 worden verminderd.

Het verschil tussen de begrotingsraming opgesteld in 2014 en de rekening 2015 valt deels te verklaren aan de hand van twee factoren. Ten eerste, de spreiding van de werknemerslasten voor de nieuwe residentie Bloemendal. De aanwerving van personeel werd geleidelijk aan verwezenlijkt en vloeide voort uit de bezettingsgraad. Ten tweede, de toename van hulpaanvragen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de federale regering betreffende de uitsluiting van de werkloosheid, is minder groot dan verwacht.

Inzake investeringen beloopt het bedrag 3.139.357,07 EUR. Het OCMW heeft zijn voornemens nagestreefd, namelijk het verbeteren van de personeelsomgeving en van de leefomstandigheden van de oudere personen in de residentie. In totaal werd er 2.803.702,16 EUR geïnvesteerd in de afwerking van de residentie; dit bedrag omvat: het saldo van de facturen van de algemene aannemer en de architecten, de inrichting van de keuken, de liften, de aankoop van de exploitatierechten, 9 RVT-bedden, medisch en ander meubilair, overgordijnen en de omgevingswerken.

De progressieve modernisering van de gebouwen van het OCMW rechtvaardigt de renovatie van de tweede verdieping van de site Albert Laurent voor een totaalbedrag van 192.046,91 EUR.

Deze investeringen werden enerzijds gefinancierd door het volledige gebruik van een specifiek reservefonds, voor 801.858,65 EUR, en anderzijds door nieuwe leningen voor een totaalbedrag van 2.296.000,00 EUR.

Ten opzichte van vorig jaar heeft het OCMW minder uitgaven gedaan en dit zonder impact op de kwaliteit van de dienstverlening en de toegekende hulp.

Voor 2016 zal het OCMW extra aandacht hebben voor de budgettaire gevolgen van de hervorming betreffende de versterkte controle van de werklozen. Het beleid op het gebied van sociale activering en socioprofessionele inschakeling zal worden voortgezet, namelijk door de aanwerving van personeel met een artikel 60-contract en de versterking van de andere maatregelen.

 

CONTACT

Jean-François Culot, Voorzitter

0475 52 98 79

PERS CONTACT

02 482 16 08

info@cpas-ocmwberchem.brussels

CPAS-OCMW-secundair-gradient-RGB-HR-002

Plus d'articles ?

5 Tournage

‘Unité 42’ brengt het voormalige Bloemendal ...

10 March 2017
In afwachting van zijn nieuwe bestemming werd het gebouw van het voormalige OCMW-rusthuis gekozen als hoofddecor voor de televisieserie ‘Unité 42’. De architecturale kwaliteiten van het gebouw hebben de aandacht van de filmploeg getrokken. ‘Unité 42’ wordt een politieserie ... Meer
erasmuslogo

Het OCMW neemt deel aan de studiedag ...

01 September 2017
op 17 oktober neemt het OCMW deel aan de studiedag “Kansarmoede en zwaangerschap in Brussel” georganiseerd door Erasmus Hogeschool Brussel. De studiedag richt zich tot artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers. Studenten gezondheidszorg en sociaal werk zijn uiteraard ook welkom. ... Meer
Brochure aînés CPAS v10 couverture

Online brochure: Lokale dienstverlening voor ...

04 October 2018
Deze brochure brengt de verschillende diensten samen die door het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zijn opgezet voor de oudere bevolking. Ze omvat de bevordering van de zelfredzaamheid en het thuisbehoud, steun bieden in het dagelijkse leven of het creëren van ... Meer