Kent U de sociale dienst van het OCMW?

20 June 2019

Hoe kan men een steunaanvraag bij het OCMW indienen? Welke stappen dienen genomen te worden ? Tot welke dienst moet men zich wenden ? Dit zijn de eerste vragen die men zich stelt wanneer men zich op een gegeven moment in zijn leven wenst te laten begeleiden door het OCMW. Het volgende interview stelt de sociale dienst en het onthaal voor die de eerste aanspreekpunten zijn voor mensen die zich naar het OCMW begeven.

Jean-François Culot, Voorzitter van het OCMW

Interview

Gisèle Makela is de coördinator van de sociale dienst en staat aan het hoofd van het onthaalteam en de sociale assistenten.  Hiervoor heeft zij gewerkt in een rusthuis, in een dienst Hulp aan Huis en voor het OCMW van Sint-Gillis. Ze houdt ervan om zich op het terrein te begeven en de opgedane ervaringen door te geven. Hier volgen enkele vragen aan haar.

Wat is de sociale dienst van het OCMW ?

« De sociale dienst is het eerste contact voor mensen die een aanvraag doen bij het OCMW. Men noemt dit vaak de eerstelijns- of algemene dienst omdat tijdens het eerste onderhoud alle aspecten van iemands situatie aan bod komen : het inkomen, de omgeving, gezondheid, huisvesting, enz. Verschillende vormen van hulpverlening kunnen in functie hiervan door het OCMW aangeboden worden : financieel, administratief, medisch, levensmiddelen.  Indien nodig, verwijzen we de persoon naar een specifieke dienst van het OCMW of een andere bevoegde instantie. »

Wat moet je doen bij het eerste contact met het OCMW ?

« Mensen die voor het eerst een steunaanvraag wensen in te dienen, moeten zich naar de permanentie van de sociale dienst begeven. De aanvraag wordt ingeschreven in het onthaalregister. Deze permanenties vinden plaats elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 11u. De persoon die naar het OCMW komt, ontmoet een sociaal assistent aan wie hij of zij de reden voor de wens tot begeleiding uitlegt. Een ontvangstbewijs wordt overhandigd en geldt als bewijs dat een OCMW-hulpaanvraag ingediend werd. Samen wordt dan een afspraak vastgelegd met de sociaal assistent die zich over de hulpaanvraag zal ontfermen. De afspraak vindt plaats binnen de termijn van 5 dagen. Soms echter heeft de persoon geen verdere hulp nodig vanwege het OCMW nadat de persoon alle noodzakelijke informatie en advies heeft verkregen.»

Hoe wordt de aanvraag opgevolgd ?

« Zonder in detail te treden, zal een eerste afspraak van ongeveer één uur belegd worden met een sociaal assistent om de persoon de gelegenheid te geven de aanvraag en de situatie uiteen te zetten. Het kan voorkomen dat iemand voor een specifiek probleem komt maar dat er ook andere aspecten naar voren komen die opgelost dienen te worden. In functie van de persoonlijke en familiale situatie en de middelen waarover de persoon beschikt, wordt de meest geschikte oplossing gezocht. De voorgestelde hulp kan verschillende vormen aannemen, bv een maandelijks basisinkomen (leefloon), steun voor het vinden van huisvesting, schuldbemiddeling, tussenkomst in medische kosten enz.

Meerdere documenten moeten ingevuld worden om na te gaan of de voorwaarden voor het ontvangen van hulp vervuld zijn.  Een huisbezoek is eveneens voorzien. Dit levert het bewijs dat een OCMW-hulpaanvraag werd ingediend.

Wij hebben intern een werkmethode ontwikkeld dat ons toestaat de hulpaanvragen op te volgen. Hierop valt na te gaan door wie en hoe iemand door het OCMW wordt begeleid, de afspraken enz.  Het zorgt voor meer transparantie en efficiëntie. »

Wat gebeurt er nadat de hulpaanvraag bij het OCMW ingediend werd en men de sociaal assistent heeft ontmoet ?

« Na de ontmoeting, dient de sociaal assistent bij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op basis van de situatie van de betrokkene een voorstel in waarin beschreven wordt welke hulp verleend dient te worden, of de voorwaarden vervuld zijn om recht te hebben op hulpverlening en hoe de toestand verbeterd kan worden.  Het Comité neemt vervolgens een beslissing en de persoon ontvangt een brief waarin de genomen beslissing wordt toegelicht.  Wanneer de persoon het oneens is met de beslissing van bet BCSD, kan hij beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. »

Wat is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) ?

« Het BCSD is samengesteld uit de Voorzitter van het OCMW en drie Raadsleden die door de Raad zelf aangeduid zijn. Dit Comité verzamelt zich een keer per maand om beslissingen te nemen betreffende steunaanvragen. »

Plus d'articles ?

Installatie van de Raad van het OCMW van ...

06 March 2019
Op vrijdag 1e maart 2019 werd de nieuwe Raad van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem officieel geïnstalleerd. De Raad is samengesteld uit 11 leden die na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad werden gekozen. Ze worden aangeduid voor een legislatuur (6 ... Meer

Het OCMW neemt deel aan de studiedag ...

01 September 2017
op 17 oktober neemt het OCMW deel aan de studiedag “Kansarmoede en zwaangerschap in Brussel” georganiseerd door Erasmus Hogeschool Brussel. De studiedag richt zich tot artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en andere gezondheidswerkers. Studenten gezondheidszorg en sociaal werk zijn uiteraard ook welkom. ... Meer

Intergenerationele workshop Zonnebloem

06 April 2016
Maandagmiddag werd een intergenerationele workshop Zonnebloem georganiseerd. Een aantal gebruikers van het OCMW en hun kinderen hebben bloempotten met personnen aanwezig op het dagverzorgingcentrum versierd. Iedereen is met zijn zonnebloem thuisgekomen!