De « Laurier » : collectieve woonst van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem

09 May 2019

Van het café “De Vrede – La paix” tot de “Laurier”

Het pand gelegen op de hoek van de Soldatenstraat en de Prosper Preserstraat stond sedert 1931 voor de omwonenden bekend als het populaire café  De Vrede-La Paix.  Op de leeftijd van 91 jaar moest de voormalige eigenares Aline De Mol haar activiteiten staken en de deuren sluiten. In 2013 besloot het OCMW het pand aan te kopen en er een solidaire rol aan toe te kennen door de oprichting van de collectieve woonst. Ingericht als woongelegenheid werden niettemin enkele authentieke elementen van de vroegere bestemming bewaard.

Een collectieve woonst

Sedert september 2018 worden in de Laurier tien mensen, waaronder volwassenen, jongeren en kinderen gehuisvest. Sylvie Mayenga, coördinator huisvesting van het OCMW, geeft een woordje uitleg over het project.

Voor wie is de collectieve woonst bestemd ?

« De Laurier staat open voor alle Berchemnaren die niet langer in staat zijn in hun woonplaats te verblijven met name omwille van relationele of familiale redenen, wegens ongezonde huisvesting of door uitdrijving. »

Hoeveel mensen kan de Laurier opvangen ?

« Het huis heeft een maximum opvangcapaciteit van 12 personen. Het huis is moduleerbaar in functie van de inwonenden en de gezinssamenstelling die opgevangen worden. Sedert september wonen tien mensen in de Laurier en zijn alle kamers bezet. De bewoners tekenen een huurovereenkomst van 6 maanden en betalen huur. Het gaat hier om een voorlopig antwoord voor mensen die op een zeker moment in hun leven steun nodig hebben in afwachting van een duurzame oplossing.»

Hoe behandelt u de aanvragen ? 

« De aanvragen bereiken ons via de sociale assistenten van het OCMW of andere structuren zoals ziekenhuizen of verenigingen. Het komt ook voor dat men de cel huisvesting van het OCMW rechtstreeks benadert. Samen met een psycholoog van het OCMW komen we samen met kandidaatbewoners van de Laurier. Tijdens het onderhoud, leggen we de werking van de collectieve woonst uit en leggen we ter plaatse een bezoek af. Deze fase is belangrijk enerzijds opdat de persoon over alle informatie beschikt om uit te maken of deze huisvesting gepast is en anderzijds om na te gaan of er andere opties bestaan. Vervolgens evalueert een Comité (samengesteld uit de directrice, de coördinator van de sociale dienst, de coördinator huisvesting en de psycholoog) welke de meest extreme noodsituaties zijn en de hoogste urgentie hebben. Die worden dan voor goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. »

Hoe geschiedt de intrek ?

« Ik begeleid de nieuwe bewoner tijdens de intrek in de Laurier. Wij overlopen het reglement en de overeenkomst en maken een ingaande plaatsbeschrijving op. Zodra alle documenten getekend zijn, worden de sleutels overhandigd. Elke twee weken wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd om na te gaan of de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Tijdens die bijeenkomsten wordt de taakverdeling overeengekomen met betrekking tot het huishouden en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.  De bedoeling hierachter is elke bewoner te doen deelnemen aan het gemeenschappelijk gebeuren en tegelijk zelfstandig te functioneren. »

Wat is uw rol als coördinator van de Laurier ?

« Mijn rol bestaat erin de toelatingen te beheren, de huurders van de Laurier te begeleiden en bovenal hen bij te staan in hun zoektocht naar een nieuwe huisvesting.  Meerdere keren per week geef ik lijsten met beschikbare woningen in Brussel door en een keer per week ontmoet ik de huurders op individuele basis. Maar het gaat hier vooral om een werk in teamverband met de sociale assistenten, de psycholoog en de energieadviseur. Eens per maand komen de psycholoog en ikzelf samen met de bewoners voor een ‘open gesprek’ over het dagelijkse leven. Dit stelt ons in staat hen uit te leggen dat het OCMW er is om te luisteren, sociale problemen aan te kaarten, te leren samenleven en indien nodig door te verwijzen naar andere diensten van het OCMW. De rol van de psycholoog is de persoonlijkheid en verhoudingen van de huurder te leren kennen met het oog op de compatibiliteit met eventuele nieuwe huurders.»

Waarmee houdt de cel huisvesting van het OCMW zich bezig ?

« De cel huisvesting informeert de Berchemnaren om een behoorlijke huisvesting te vinden. Zonder hierin te veel in detail te treden, gaat dit als volgt in zijn werk : begeleiding in geval van uitdrijving, organiseren van huisvestingtafels  (met name ondersteuning in de zoektocht naar en informatie verstrekken over sociale woningen, het Woningfonds en de bestaande hulpverlening), het beheer van de aanvragen voor verhuur in de collectieve woonst van het OCMW, doorverwijzen naar de bevoegde diensten,  enz. Ik ontvang ook mensen die dat wensen individueel om hun vragen te beantwoorden. »

 

Plus d'articles ?

Kent U de sociale dienst van het OCMW?

20 June 2019
Hoe kan men een steunaanvraag bij het OCMW indienen? Welke stappen dienen genomen te worden ? Tot welke dienst moet men zich wenden ? Dit zijn de eerste vragen die men zich stelt wanneer men zich op een gegeven moment in zijn ... Meer

Opening van Hortensias op 1st juli 2020

29 June 2020
Het Hortensia’s-centrum bereidt zich voor om de deelnemers vanaf 1st juli weer te kunnen verwelkomen. Bij het openen van de deuren zal iedereen een paar stappen moeten ondernemen om zichzelf en anderen te beschermen. Deelnemers hebben hun « kit » voor ... Meer